Өгөгдөл хадгалалтын тойм

Энэ тойм нь хэрэглэгчийн өгөгдлийг хадгалах үндсэн ангилал, зорилгыг харуулж байна. Зарим хэсгүүд энд жагсаагдсанаас илүү тодорхой ангилал, зорилготой байж болно.

Сайт

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Хэрэглэгчид

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Хичээлийн ангилал

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Хичээлүүд

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Үйл ажиллагааны модулиуд

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна

Блок

Зорилго

Хадгалах хугацаа
Хадгалах хугацааг тодорхойлоогүй байна